18 April 2011

The Modern Matryoshka

Solzhenitsyn Front
Solzhenitsyn: front

Solzhenitsyn Side
Solzhenitsyn: side

Solzhenitsyn Back
Solzhenitsyn: back

Tolstoy Front
Tolstoy: front

Tolstoy Side
Tolstoy: side

Tolstoy Back
Tolstoy: back

Dostoevsky Front
Dostoevsky: front

Dostoevsky Side
Dostoevsky: side

Dostoevsky Back
Dostoevsky: back

Dolls Inside
Inside